RODO

Opublikowano: 13-05-2019


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych współpracowników i klientów zgodnie z RODO

Mentor Marki – Dorota Anna Wróblewska przywiązuje ogromną wagę do wytycznych związanych z ochroną danych osobowych, w tym zasad przetwarzania tych danych. Obecny Dokument wskazuje zasady, jakimi kieruje się Mentor Marki oraz wymienia prawa jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane.

W dokumencie „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Mentor Marki Dorota Anna Wróblewska-Rajczakowska, z siedzibą w Warszawie (02-691) przy ul. Obrzeżnej 7a/36 (dalej: Mentor Marki).

ZAKRES, CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w związku z wykonywaniem usług według zawartej umowy o współpracę.

Mentor Marki przetwarza Twoje dane osobowe w celu realizacji zobowiązań z zawartej umowy o współpracy (w tym także zakupu biletów na organizowane przez Mentora Marki wydarzenia), jak również wywiązania się z ciążących na nim – jako stronie umowy – obowiązków prawnych.  W tym celu przetwarza następujące dane (w różnym zestawieniu, nie zawsze w podanym niżej komplecie):

 • Imię i nazwisko;
 • Adres zamieszkania;
 • Seria i numer dowodu osobistego;
 • PESEL;
 • Numer telefonu i adres e-mail;
 • Numer rachunku bankowego.

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi przesłanka wykonania umowy wskazana w art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podstawę prawną do pozyskania danych we wskazanym zakresie stanowi przepis prawa:

 • 370 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2017.0.459);
 • 106b i 106e Ustawy z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535).

Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.

Bez uszczerbku dla powyższego, Mentor Marki może przetwarzać dane osób trzecich w tym w szczególności:

 • imię i nazwisko pełnomocnika;
 • inne dane zawarte we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub KRS, stanowiącym załącznik do umowy o współpracy.

Podane dane oraz dane powstałe w związku z wykonywaniem umowy Mentor Marki przechowuje przez okres:

 • 3 lata od momentu zakończenia umowy w związku z dochodzeniem o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na podstawie art. 118 Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121);
 • 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, art. 70 § 1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. 1997 Nr 137 poz. 926).

Przetwarzanie danych dotyczących wizerunku

Mentor Marki przetwarza Twoje dane osobowe w celu prezentacji współpracowników na stronie internetowej dostępnej pod adresem www.mentormarki.pl. W tym celu są przetwarzane Twoje dane osobowe w zakresie fotografii lub innej formy graficznego utrwalenia wizerunku, w tym kopii elektronicznych zdjęć.

Podstawę prawną przetwarzania danych dotyczących Twojego wizerunku stanowi zgoda podmiotu danych wskazana w art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Dane dotyczące Twojego wizerunku przetwarzane są przez czas trwania umowy o współpracy lub do wycofania udzielonej zgody.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Mentor Marki może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom trzecim, w sytuacji gdy posiada odpowiednią podstawę prawną. Twoje dane mogą być przekazane do odbiorców wskazanych poniżej:

 • Klienci Mentora Marki, w zakresie realizacji umów z nimi zawartych;
 • Podwykonawcy Mentora Marki świadczący usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej, księgowości oraz usług wsparcia IT;
 • Uprawnione organy państwowe.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Zgodnie z art. 12 ust. 2 RODO Mentor Marki zobowiązuje się do przestrzegania praw wskazanych poniżej i wynikających z art. 15-22 RODO. Wniosek dotyczący ich realizacji możesz złożyć na adres mailowy dorota@mentormarki.pl lub telefonicznie pod numerem +48 609 025 732 lub w wiadomości przesłanej poprzez stronę internetową www.mentormarki.pl/badzmy-w-kontakcie/.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO Mentor Marki udzieli odpowiedzi na złożone żądanie realizacji prawa w terminie 30 dni kalendarzowych przewidzianych w Rozporządzeniu, lub poinformuje Cię o przedłużeniu tego terminu o kolejne 60 dni wraz ze wskazaniem przyczyny takiego opóźnienia.

Prawo do wycofania zgody oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody, której udzieliłeś Mentorowi Marki w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych realizowanego przez Mentora Marki w oparciu o wskazany w art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes przetwarzającego te dane. W przypadku braku innych nadrzędnych i uzasadnionych podstaw do przetwarzania Twoje dane zostaną usunięte.

Prawo dostępu do danych

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych przetwarzanych przez Mentora Marki. Podczas realizacji tego prawa otrzymasz informacje na temat: celu przetwarzania, kategorii danych osobowych oraz kategoriach odbiorców, planowanym okresie przechowywania danych, przysługujących Ci praw oraz kopię Twoich danych przetwarzanych przez Mentora Marki.

Prawo do sprostowania danych

Przysługuje Ci prawo do poprawienia treści danych osobowych, które przekazałeś Mentorowi Marki. W przypadku danych powstałych w wyniku przetwarzania dostarczonych przez Ciebie danych masz prawo żądać ich sprostowania lub uzupełnienia, gdy są one odpowiednio niepoprawne lub niekompletne.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Przysługuje Ci prawo do żądania od Mentora Marki usunięcia Twoich danych osobowych, we wskazanych poniżej okolicznościach:

 • Dane nie są już niezbędne do realizacji celu w jakim zostały zebrane;
 • W przypadku wycofania zgody i braku innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania danych przez Mentora Marki;
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych w oparciu o Twój uzasadniony interes;
 • W przypadku gdy Twoje dane osobowe byłe przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • W przypadku gdy usunięcie danych stanowi obowiązek Mentora Marki jako administratora tych danych.

Prawo do ograniczonego przetwarzania

Przysługuje Ci prawo żądania ograniczonego przetwarzania Twoich danych poprzez ograniczenie operacji podejmowanych na danych do przechowywania. Prawo zostanie zrealizowane w następujących okolicznościach:

 • W przypadku gdy zakwestionujesz poprawność przetwarzanych danych;
 • W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Mentora Marki jest niezgodne z prawem;
 • W przypadku gdy cel przetwarzania został zrealizowany, ale są one niezbędne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes administratora, na czas niezbędny do potwierdzenia zasadności Twoich roszczeń.

Prawo skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

Certyfikat SSL

Serwis www.mentormarki.pl jest chroniony certyfikatem SSL, w związku z czym dane Użytkowników przesyłane poprzez formularze w serwisie i sklepie są chronione. Certyfikat SSL ochrania (szyfruje) przesyłanie poufnych informacji, w tym danych osobowych.

Informacje o polityce prywatności są tutaj.